تاثیر تمرینات مقاومتی بر دستگاه دفاع آنتی‌اکسیدانی

تمرینات مقاومتی

تمرینات مقاومتی


مقدمه

تاثیر تمرینات مقاومتی بر سیستم دفاع آنتی اکسیدانی بسیار مهم است. تمرینات مقاومتی یکی از مداخلات تمرینی اصلی سال‌های اخیر در تمامی اقشار جامعه است. اگرچه تولید گونه‌های اکسایشی در هنگام فعالیت ورزشی شدید می‌تواند به بافت‌های مختلف بدن آسیب برساند. مطالعات بسیاری نشان داده‌اند که دریافت برنامه و فعالیت ورزشی منظم می‌تواند باعث بهبود سیستم ایمنی و دستگاه دفاع آنتی‌اکسیدانی بدن شود.

مطالعات بیشتری بر تأثیر فعالیت‌های ورزشی هوازی بر دستگاه دفاع آنتی‌اکسیدانی پرداخته‌اند. هرچند فعالیت‌های ورزشی مقاومتی نیز هم می‌تواند باعث افزایش تولید رادیکال‌های آزاد شود و هم در صورت ریکاوری مناسب  باعث افزایش سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی شود.

روش

در این مطالعه مقادیر مالون دی آلدهید (MDA) به‌عنوان شاخص پروکسیداسیون لیپیدها سنجیده شده است. این مارکر در بسیاری از مطالعات سنجیده می‌شود. گلوتاتیون احیا (GSH)، به‌عنوان یکی از مارکرهای اکسیداتیو استرس اندازه‌گیری شده است.

شکل ۱: گروه های شرکت کننده در این مطالعه
شکل ۱: گروه‌های شرکت کننده در این مطالعه

 

پروتکل تمرینات مقاومتی این مطالعه

تاثیر تمرین مقاومتی بر دستگاه دفاع آنتی‌اکسیدانی
شکل۲: پروتکل اجرا شده در این مطالعه

نتایج

  1. در پایان مطالعه هیچ تفاوتی بین قدرت در بین دو گروه وجود نداشت همان‌گونه که در اول مطالعه (پیش‌آزمون) وجود نداشت .
  2. مقادیر مالون دی آلدهید در حالت استراحت پس از ۶ هفته تمرینات مقاومتی در هر دو گروه کاهش یافت.
  3. مقادیر گلوتاتیون احیا در دو گروه در حالت استراحت پس از ۶ هفته تمرینات مقاومتی در هر دو گروه افزایش یافت

بحث و تحلیل

به‌طورکلی در مطالعات مختلف سطوح مالون دی آلدهید پس از یک وهله فعالیت ورزشی مقاومتی و هوازی متناقض گزارش‌شده است. در این مطالعه مقادیر مالون در آلدهید پس از فعالیت ورزشی مقاومتی کاهش‌یافته است. همسو با این مطالعه برخی از مطالعات گزارش کرده‌اند که پس از فعالیت ورزشی (تست توان بی‌هوازی وینگیت) مقادیر مالون دی آلدهید کاهش‌یافته است.

احتمالاً دلیل کاهش مالون دی آلدهید، کتابولیسم، دفع یا توزیع آن در سراسر بدن باشد. علاوه بر این، در این مطالعه کاهش مالون دی آلدهید در گروه قدرتی کاهش بیشتری داشته است که احتمالا به دلیل استراحت بین ست بیشتر در این گروه باشد.  نتایج در مورد تأثیر حاد فعالیت ورزشی هوازی و مقاومتی بر سطوح گلوتاتیون احیا متناقض است. یکی از سازگاری‌های گزارش‌شده در بسیاری از مطالعات کاهش سطوح مالون دی آلدهید پس از فعالیت ورزشی منظم است که نشان از کاهش پراکسیداسیون لیپیدها دارد.

اگرچه در اکثر مطالعات تمرینات منظم هوازی و مقاومتی باعث افزایش سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی شده است اما بااین‌حال بهتر بود در این مطالعه گروه کنترل وجود داشت. اندازه‌گیری مالون دی آلدهید و گلوتاتیون احیا به نظر برای توجیه افزایش سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی کافی نیست بهتر بود محققان در کنار این دو شاخص، مارکر های دیگری نظیر پروتئین کربونیل و یا ۸ هیدروکسی-۲- دی اکسی گوانوزین که به ترتیب شاخص‌های آسیب به پروتئین‌ها و نیز DNA هستند سنجیده می‌شد. در آخر این نتایج در افرادی که سابقه تمرینات مقاومتی نداشته‌اند به‌دست‌آمده است و ممکن است در افراد تمرین کرده نتایج چیز دیگری باشد.

پیشنهاد می کنیم این مقاله را هم بخوانید: تاثیر مکمل جینسینگ بر عملکرد ورزشی

مطالعه

Çakir-Atabek, H., Demir, S., PinarbaSili, R. D., & Gündüz, N. (2010). Effects of different resistance training intensity on indices of oxidative stress. The Journal of Strength & Conditioning Research۲۴(۹), ۲۴۹۱-۲۴۹۷.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *