امین حمیدوند

  • رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد در گرایش های فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
  • دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
  • مشاور تغذیه ورزشکاران ملی پوش
  • ویسنده و محقق در حیطه تغذیه ورزشی و علم تمرین